Abstracts in Persian

Editorial


1- روان زخمِ میان-نسلی مهاجرت: بازنویسی سوبژکتیویته مهاجرت درسایه توهمسرزمین مادری/دیگری

2- سفرهای دریایی در رمانس­های قرون وسطی: گذرهای نمادین در تجربیات وجود­گرایانه و رنج‌های زنان در دریا

3- فزونی منفیت: واکاوی رانه مرگ در نمایشنامه پدر از جنگ به خانه باز می گردد اثر سوزان لوری پارکز

4- آزادی تعهد: نقش نویسنده در کتاب ادبیات چیست؟ اثر سارتر

5- میل متافیزیکی رها نشده در نمایشنامه‌های عاشق اثر پینتر و چیز واقعی اثر استاپارد

6- بررسی جنبه­های متفاوت نقیضه در رمان جک مگز اثر پیتر کری از دیگاه لیندا چن

7- بررسی نشانگرهای فراگفتمان میان­فردی به عنوان راهبردهای اقناعی در سخنان انتخاباتی کمپین دونالد ترامپ در سال 2016

8- بازنمایی روان­زخم در ادبیات پسایازده سپتامبر:بازخوانی خاطرات شخصیت­ها در رمان بنیادگرای ناراضی اثر محسن حمید

9- بررسی تطبیقی تأثیر متون طنز و غیر طنز بر یادگیری واژگان در دو سطح متفاوت بسندگی زبانی در زبان­آموزان ایرانی

10- سوبژکتیویته دیاسپوریک اجراگرایانه در رمان ده چیز درباره خودم که از آنها بیزارم اثر رعنا عبدالفتاح

11- تاریخمندی در رمان بادبادک باز اثر خالد حسینی: مواجهه با تاریخ در افغانستان معاصر

11- تاریخ نگاری ادبی در رمان معاصر فارسی: مطالعه ی رمان دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق دوست دارد اثر شهرام رحیمیان